ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

• Gebruiker van deze voorwaarden: Sneek Recycling, gevestigd en kantoorhoudend te Touwslagersstraat 20, 8601WE in Sneek;
• Opdrachtgever: De wederpartij van Sneek Recycling;
• Overeenkomst: De overeenkomst tussen Sneek Recycling en opdrachtgever;
• Inzamelmiddelen: Alle middelen zoals containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van afvalstoffen.
• Definities Afvalstromen:
• Bedrijfsafval/KWD (kantoor, winkel, dienstafval): Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten enz. zoals bijv. huisvuil in vuilniszakken, niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen. Meer in het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die:
– giftig zijn;
– in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren;
– schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;
– zelfontbrandbaar zijn;
– explosief zijn;
– in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
– schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;
– milieuhygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;
– kadavers en slachtafval;
– worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;
– radioactief zijn;
– gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen voor zover op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
– autobanden;
– bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan, mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen; • – betonpuin alsmede metselpuin.
• Licht Bedrijfsafval/KWD (kantoor,winkel,dienstafval): Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten bijv. afkomstig van sloopwerkzaamheden enz., niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen en een minimale soortelijke massa van 100 kg per m3.
• Grof Bedrijfsafval: Bedrijfsafval dat qua volume te groot is om in gebruikelijke inzamelingsmiddelen te worden aangeboden als Bedrijfsafval en/of waarvoor een bijzonder inzamelingsmiddel zoals bijvoorbeeld een kraan moet worden ingezet.
• Restafval/BSA residu: Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen, bouwwerken (ook kunstwerken en wegen) en sloopwerken of vrij komt uit de recycling en minder dan 50 % herbruikbare afval bevat; ook wel genoemd uitgesorteerd BSA of afval dat technisch moeilijk recyclebaar is en een minimale soortelijke massa hebben van 100 kg per m3.
• Bouw- en sloopafval (BSA): Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen, bouwwerken (ook kunstwerken en wegen) en sloopwerken, bestaande uit: puin, zand (tot een maximum van 10%), steen, cement, beton, metalen, hout, ferro en non-ferro, vlakglas, gips, isolatiemateriaal, leeg emballagemateriaal en kunststoffen voor zover niet verontreinigd of vermengd met gevaarlijke afvalstoffen of organisch afval. De inhoud van de aangeboden/te storten container dient voor 50% herbruikbare afval te bevatten zoals hout en puin en een minimale soortelijke massa te hebben van 100 kg per m3.
• Agrarisch afval: Groenafval met vervuiling zoals bijv. groenafval vervuild met potjes.
• Gevaarlijk afval: Afvalstoffen die in de Wet Milieubeheer en de daarin verwezen regelingen, verdragen en besluiten als gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen.
• Papier en/of karton: Papier en/of karton voor zover niet verontreinigd of vermengd met andere stoffen.
• Beton puin: Trottoirtegels en –banden, metaalpuin, betonresten, schollen, betonpalen, betonvloeren en max. 5% zand per container. Voor zover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen zoals bijv. gips, giboblokken, gasbeton.
• Metsel puin: Muren van bijv. huizen en gebouwen van aan elkaar gemetselde bakstenen en max. 5% zand per container bevat, voor zover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen.
• Hout: Hout is te onderscheiden in de volgende kwaliteiten:
– A-kwaliteit: diverse blanke houtsoorten plafond- en vloerdelen, deuren (niet gemaakt van plaatmateriaal), pallets, stuwhout;
– B-kwaliteit: spaanplaat, multiplex, triplex, hardboard, zachtboard, vezelplaat;
– C-kwaliteit: geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout, bielzen, getrokken palen, beschoeiingshout.
• Groenafval L: Dit is licht composteerbaar groen afval zoals snij- en knip afval waaronder bloemen en planten, groente en fruit maar vrij van takken en stronken en enige vorm van overige vervuiling.
• Groenafval M: Licht vervuild groenafval.
• Groenafval H: Vervuild Groenafval.
• Groenafval Grof: Groenafval zoals: rozen, takken, stronken, derhalve afval dat moeilijker te composteren is, maar vrij is van enige vorm van overige vervuiling.
• SWILL: Uit professionele keukens van bijvoorbeeld restaurants en kantines aangeleverde gekookte etensresten, niet zijnde droog groente- en fruitafval.
• Kunststoffen: Kunststoffen dienen zo homogeen mogelijk te worden aangeleverd, soort bij soort en zonder restproduct. Bijvoorbeeld druppelslangen (LDPE), schone krimpfolie, kunststof productie restafvalstoffen, pijp, HDPE buis zonder aarde, zand of water, kunststof jerrycans zonder restproduct, doppen of etiketten, kunststof emmers met minder dan 2% gewichtsvulling, alles vrij van metalen.
• Kunststofmix: Een mix van pvc, hdpe, ldpe met minder dan 2% zand of vervuiling, alles vrij van metalen.
• Schoon tempex: 100 % wit tempex, droog en zonder enige vorm van vervuiling.
• Vervuild tempex: Tempex met enige vorm van verkleuring of vervuiling.
• Acceptatie: Sneek Recycling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aard en definitie van de afvalstoffen zelf te bepalen. Tevens behoudt Sneek Recycling zich uitdrukkelijk het recht voor om de acceptatievoorwaarden van de verwerker van toepassing te laten zijn. Overige specifieke definities zijn opvraagbaar.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht, order, offerte en schriftelijke overeenkomst en alle verrichtingen die daar uit voortvloeien tussen Sneek Recycling en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. Opdrachtgever aan wie eenmaal de algemene voorwaarden van Sneek Recycling zijn verstrekt, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met Sneek Recycling, tenzij anders is overeengekomen;
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Sneek Recycling en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Sneek Recycling prevaleren;
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Sneek Recycling en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen;
5. Indien Sneek Recycling niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Sneek Recycling het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
2. Overeenkomsten waarbij Sneek Recycling partij is, gelden eerst als gesloten:
– na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
– na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Sneek Recycling gedaan aanbod;
3. Overeenkomsten met een waarde van meer dan € 10.000,- worden enkel rechtsgeldig aangegaan indien beide directeuren van Sneek Recycling de overeenkomst ondertekend hebben;
4. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sneek Recycling daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sneek Recycling anders aangeeft;
6. Sneek Recycling voert enkel opdrachten uit die uitdrukkelijk zijn opgedragen door opdrachtgever;
7. Sneek Recycling behoudt zich het recht voor om een order zonder opgaaf van redenen te weigeren;
8. Sneek Recycling behoudt zich het recht voor om zaken zonder vooruitbetaling niet ter beschikking te stellen;
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sneek Recycling niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
10. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;
11. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden;
12. Wordt de offerte niet aanvaard, dan is Sneek Recycling gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek zij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen;
13. Als Sneek Recycling aan opdrachtgever aangeeft dat er een opdracht of opdrachten onder bepaalde specifieke condities uitgevoerd moet worden of Sneek Recycling bevestigt een mondelinge (prijs)afspraak via de e-mail, dan wordt deze e-mail bij geen antwoord binnen twee werkdagen danwel positief antwoord definitief van kracht;
14. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar, behoudt Sneek Recycling zich het recht voor om met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar de geldende prijs voor de activiteiten aan te passen aan prijs verhogende ontwikkelingen volgens de NEA-index van NIWO (stichting nationaal en internationaal wegvervoer organisatie);
15. Indien Sneek Recycling in eerste instantie aan opdrachtgever geen jaarlijkse indexering, huur, milieutoeslag, weegbrugkosten, administratiekosten, etc. in rekening brengt, laat dat onverlet dat deze toeslagen in de toekomst wel berekend/toegepast kunnen worden.

Artikel 4 Ontbinding

1. Sneek Recycling is bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
2. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, terwijl nakoming niet tijdelijk of blijvend onmogelijk is, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven;
3. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien;
– de andere partij niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien deze niet-nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is;
– de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
– de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
– de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een andere aandelenstructuur krijgt;
– buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;
4. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Sneek Recycling nog niet is uitgevoerd;
5. Bedragen die Sneek Recycling vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan hem verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar;
6. Indien opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Sneek Recycling gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 5 Overmacht

1. Sneek Recycling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sneek Recycling geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sneek Recycling niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; Onder overmacht wordt mede begrepen: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Sneek Recycling en/of derden waarop Sneek Recycling voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van Sneek Recycling, dan wel in het bedrijf van de toeleverancier(s) van Sneek Recycling, of in andere bedrijven van derden, waarop Sneek Recycling voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.
3. Sneek Recycling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sneek Recycling zijn verbintenis had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Sneek Recycling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zoveel Sneek Recycling ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sneek Recycling gerechtigd om het reeds nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 6 Betaling

1. Indien tussen partijen geen expliciete prijsafspraken zijn overeengekomen, brengt Sneek Recycling de in de branche gebruikelijke tarieven in rekening;
2. Wijzigingen in storttarieven, bijvoorbeeld door kostenverhogende overheidsvoorschriften of andere (van overheidswege) opgelegde heffingen, kunnen voor Sneek Recycling aanleiding zijn tot onmiddellijke aanpassing van de tarieven daar alle genoemde tarieven zijn gebaseerd op de geldende verwerkings- en stortingstarieven;
3. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en bij gebreke van vermelding binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Sneek Recycling aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen facturen dienen binnen acht dagen na levering van de betreffende prestatie of veertien dagen na de factuurdatum aan Sneek Recycling schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, tenzij opdrachtgever aan kan tonen niet in staat te zijn geweest de factuur binnen deze termijn te kunnen hebben gecontroleerd. De aldus ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal Sneek Recycling overgaan tot verrekening;
4. Met betrekking tot facturen zonder de vereiste of gevraagde bijgevoegde documenten of factuur specificaties zoals bijv. datum, adres, gewichten, ordernummer, werknummer, kopie legitimatie, naam en sofi-nummer, kopie tachograafschijf, volledig ingevulde dagrapporten, werkbonnen voorzien van naam en handtekening van één van de medewerkers van Sneek Recycling etc. alsmede de door alle betrokken partijen ondertekende begeleidingsbrief, ondermeer bevattende de locatie van herkomst en bestemming, de naam van de transporterende partij en de ontdoener alsmede de benaming van de afvalstoffen en het gewicht, behoudt Sneek Recycling zich het recht voor deze facturen af te wijzen;
5. De uren die opdrachtgever in rekening kan brengen vangen aan vanaf het moment dat op de werkplek beschikt wordt over het benodigde personeel en/of materieel. Aan- en afvoerkosten alsmede reiskosten kunnen door opdrachtgever niet in rekening worden gebracht.
6. Bij overschrijding van acht uren arbeid op normale werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en arbeid verricht op weekenddagen en feestdagen zal Sneek Recycling een toeslag aan opdrachtgever in rekening brengen;
7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
8. Alle toeslagen of verhogende kosten die voortkomen uit onvoorziene omstandigheden zoals extra transportkosten die ontstaan na weigering op een stortplaats waardoor naar een andere stortplaats gereden moet worden, worden door Sneek Recycling aan opdrachtgever in rekening gebracht;
9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om eventuele openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen of op te schorten mits hier schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door Sneek Recycling. Sneek Recycling is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever niet heeft betaald binnen de in lid 1 van dit artikel voorziene termijn tot het moment waarop die betaling alsnog heeft plaatsgevonden;
10. De vordering tot betaling van alle aan Sneek Recycling verschuldigde bedragen worden terstond en integraal opeisbaar indien en zodra opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens Van Containers B.V., in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot onder curatelestelling van opdrachtgever aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) de goederen van opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden;
11. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. Opdrachtgever is dan naast de hoofdsom rente verschuldigd ad 2% per maand en/of gedeelte van de maand;
12. Eventuele betalingen zullen eerst in mindering gebracht worden op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 7 Incassokosten

1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment van verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten van Sneek Recycling te berekenen over het te incasseren bedrag, worden forfaitair vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag;
2. Indien Sneek Recycling hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking;
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever;
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Sneek Recycling jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot een hoogte van het factuurbedrag van de prestaties, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door Sneek Recycling en/of diens ondergeschikte is veroorzaakt. Indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids¬verzekering van Sneek Recycling in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Sneek Recycling is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Sneek Recycling in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Sneek Recycling beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de prestatie waardoor de schade is ontstaan, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door Sneek Recycling
B.V. en/of diens ondergeschikten is veroorzaakt;
2. Sneek Recycling is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van opdrachtgever of van derden, die opdrachtgever in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door Sneek Recycling en/of diens ondergeschikte is veroorzaakt;
3. Sneek Recycling is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Sneek Recycling. Voor directe door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Sneek Recycling in de nakoming van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, is Sneek Recycling slechts aansprakelijk voorzover opdrachtgever bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Sneek Recycling aldus toerekenbaar is tekortgeschoten met een maximum van € 2.500.000,-;
4. Onverminderd hetgeen in art. 9 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Sneek Recycling, behalve die welke door Sneek Recycling is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, tenzij terzake voordien een rechtsvordering tegen Sneek Recycling aanhangig is gemaakt;
5. Opdrachtgever vrijwaart Sneek Recycling, haar werknemers en andere door Sneek Recycling bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen voor alle aanspraken van derden of vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met prestaties onder deze overeenkomst afkomstig van Sneek Recycling, afvalstoffen afkomstig van opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Sneek Recycling, tenzij Sneek Recycling, indien de schade door opdrachtgever zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen;
6. Alle verweermiddelen die Sneek Recycling aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van de aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij deze overeenkomst;
7. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarde, welke door derden aan Sneek Recycling kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Sneek Recycling ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 9 Reclames

1. Eventuele reclames worden door Sneek Recycling slechts in behandeling genomen indien zij Sneek Recycling binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie of 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten;
2. Indien de reclame door Sneek Recycling gegrond bevonden wordt, zal Sneek Recycling terstond adequate maatregelen treffen;
3. Bij iedere factuur van opdrachtgever die afwijkt van de opgegeven uit te voeren order van Sneek Recycling zoals bij afwijkende acceptatie, misrit, te hoog geladen container etc. volgt enkel betaling indien opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen schriftelijk meldt en aan Sneek Recycling bewijs levert door middel van fotomateriaal waaruit de locatie en betreffende container met de afwijkende afvalstof blijkt. Zonder dit bewijsmateriaal behoudt Sneek Recycling zich het recht voor deze factuur af te wijzen;
4. Geleverde stoffen of middelen die afgekeurd worden moeten binnen één dag schriftelijk bij Sneek Recycling gemeld worden, welke melding voorzien moet gaan van bewijsmateriaal. Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze stoffen/middelen apart gehouden worden en biedt Sneek Recycling de gelegenheid om de stoffen/middelen te inspecteren en kosteloos mee terug te nemen;
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld;
6. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
7. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 10 Ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

1. Alle door of vanwege Sneek Recycling ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven zijn eigendom;
2. De inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Sneek Recycling
worden medegedeeld;
3. Sneek Recycling is niet aansprakelijk voor schade in verband met producten die door Sneek Recycling zijn geleverd dan wel na constructie, behandeling of bewerking opgeleverd;
4. Opdrachtgever staat jegens Sneek Recycling in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de in te zamelen afvalstoffen in specifieke inzamelmiddelen, alsmede dat de aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten;
5. Onverminderd de overige rechten van Sneek Recycling is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschap en de samenstelling van de afvalstoffen en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten. Indien Sneek Recycling door derden, daaronder begrepen degenen aan wie de afvalstoffen door Sneek Recycling ter (verdere) verwerking worden aangeboden aansprakelijk worden gesteld voor schade als hier bedoeld, is opdrachtgever gehouden Sneek Recycling ter zake te vrijwaren;
6. Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de bijzondere voorwaarden. Ingeval van twijfel over de wijze waarop hij aan de bijzondere voorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Sneek Recycling B.V.;
7. Indien opdrachtgever in één of meer uit de bijzondere voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is gekomen, is Sneek Recycling bevoegd om:
a) ofwel aan opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen,
b) ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de overeenkomst tussen partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Sneek Recycling dientengevolge geleden schade alsmede de reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Sneek Recycling terug te nemen. Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van opdrachtgever;
8. Gedurende de tijd dat het inzamelmiddel door Sneek Recycling aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het inzamelmiddel voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen schade door brand, diefstal, graffiti en vervuiling, ontstaan aan het inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Sneek Recycling voorts tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het inzamelmiddel is ontstaan;
9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de inzamelmiddelen door opdrachtgever en zal Sneek Recycling vrijwaren van aansprakelijkheid van derden in dit verband;
10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en boetes die voortkomen uit de voor hem te transporteren goederen, grondstoffen, afvalstoffen. Indien Sneek Recycling ingehuurd wordt om bijv. grond te rijden dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor de benodigde documenten/vergunningen voor het transport en voor de aangewezen stortplaats;
11. Opdrachtgever dient de standplaats van de inzamelmiddelen aan te geven. Is niemand aanwezig bij afgifte van het inzamelmiddel dan zet Sneek Recycling het inzamelmiddel zo dicht mogelijk bij het opgegeven adres neer;
12. Opdrachtgever is gehouden de inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen. Schades aan inzamelmiddelen die zijn ontstaan in de tijd dat ze bij opdrachtgever stonden of door opdrachtgever ingehuurd waren, zijn voor rekening van opdrachtgever;
13. Het is opdrachtgever niet toegestaan de inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de inzamelmiddelen door Sneek Recycling zijn afgeleverd;
14. Eventuele schade aan een inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk aan Sneek Recycling medegedeeld te worden;
15. Opdrachtgever dient Sneek Recycling de gelegenheid te bieden zelf de schade te herstellen;
16. Opdrachtgever is niet bevoegd de inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen;
17. De inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen afvalstoffen;
18. Sneek Recycling is te allen tijde gerechtigd de inzamelmiddelen bij opdrachtgever te (doen) inspecteren;
19. Sneek Recycling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aard van de afvalstoffen te bepalen;
20. Orders die Sneek Recycling voor 17:00 uur uitbesteedt aan opdrachtgever worden in ieder geval de volgende dag door opdrachtgever uitgevoerd;
21. Sneek Recycling behoudt zich het recht voor meer te factureren in het geval voor een bepaalde datum bestelde personen en/of materieel afgemeld wordt op de voorgaande dag na 16.00 uur. In geval afbesteld wordt op de dag waarop door Sneek Recycling zou worden geleverd, factureert Sneek Recycling tenminste acht uur of het gehele te factureren bedrag;
22. Opdrachtgever brengt aan Sneek Recycling geen jaarlijkse indexering, huur, milieutoeslag, weegbrugkosten, administratiekosten en boetes in rekening;
23. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Sneek Recycling niet belemmerd wordt bij het ophalen van de inzamelmiddelen. Wordt Sneek Recycling wel belemmerd in haar werkzaamheden en wordt zij niet in staat gesteld het inzamelmiddel op een normale wijze op te halen dan komen de transportkosten en huur voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid m.b.t terbeschikkinggestelde personen

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en de billijkheid, is Sneek Recycling niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de ter beschikking gestelde persoon of aan zaken dan wel personen bij of van opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als gevolg van:
het ter beschikking stellen van een persoon door Sneek Recycling aan opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die persoon niet voldoet aan de door opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
2. het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van de terbeschikkinggestelde persoon, opdrachtgever of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de ter beschikking gestelde;
2. Indien de ter beschikking gestelde persoon niet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten voldoet, dient dit direct aan Sneek Recycling gemeld te worden. Reeds gewerkte uren dienen te allen tijde betaald te worden;
3. Eventuele aansprakelijkheid van Sneek Recycling voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50 % van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag met betrekking tot de prestatie waaruit de schade is ontstaan. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Sneek Recycling nimmer aansprakelijk;
4. In ieder geval dient opdrachtgever Sneek Recycling te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de terbeschikkinggestelde of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die terbeschikkinggestelde of derden;
5. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Sneek Recycling;
6. Sneek Recycling heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Sneek Recycling maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken;
7. Opdrachtgever zal de lokale werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de medewerker werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de medewerker zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich in verband met het in dit lid bepaalde uitdrukkelijk bekend met de van toepassing zijnde wettelijke regels, alsmede algemeen erkende principes van onder meer “goed werkgeverschap”;
8. Opdrachtgever vrijwaart Sneek Recycling tegen op deze bepaling gebaseerde vorderingen of aanspraken van de medewerker op Sneek Recycling;
9. Indien de medewerker een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever de bevoegde instanties daarvan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte;
10. Opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij opdrachtgever in afdoende mate bewijst dat hij de hiervoor genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld van de medewerker. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden de derving van levensonderhoud te vergoeden van de in de Nederlandse wet limitatief opgesomde nabestaanden van de medewerker, alsmede de kosten van de begrafenis;
11. Opdrachtgever zal aan de medewerker vergoeden alle schade die de medewerker lijdt, zodat een aan de medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of te niet gegaan. Opdrachtgever zal Sneek Recycling tegen alle aanspraken te dier zaken vrijwaren;
12. Opdrachtgever zal zich in afdoende mate verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het in dit artikel bepaalde. Sneek Recycling behoudt zich het recht voor hiervan schriftelijk bewijs te vragen;
13. Sneek Recycling is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die medewerkers toebrengen aan opdrachtgever of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sneek Recycling;
14. Opdrachtgever vrijwaart Sneek Recycling voor elke aansprakelijkheid van Sneek Recycling als werkgever van de medewerker – rechtstreeks dan wel indirect – voortvloeiende uit schaden of verliezen die medewerkers toebrengen aan opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die medewerkers zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derde;
15. Opdrachtgever zal zich in afdoende mate verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking aan de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden. Sneek Recycling behoudt zich het recht voor hiervan schriftelijk bewijs te vragen.

Artikel 12 – Verplichtingen van Stadskanaal-recycling.nl bij herroeping

Stadskanaal-recycling.nl levert een dienst en verhuur containers. Daarom is de standaard herroepingsrecht niet van toepassing op alle bestellingen. Kijk voor meer informatie bij Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht.
Annulering van uw order is mogelijk, waarna 25% van het totale order bedrag in rekening wordt gebracht.
Stadskanaal-recycling.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en vindt binnen 14 dagen na ontbinding plaats.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stadskanaal-recycling.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht

Stadskanaal-recycling.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Stadskanaal-recycling.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Stadskanaal-recycling.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 14 Geschillen

1. In geval van geschillen, die voortvloeien uit de tussen Sneek Recycling en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is bij uitsluiting van elke andere rechter de Rechtbank te Den Haag bevoegd.
2. Op de rechtsverhouding tussen Sneek Recycling en opdrachtgever is alleen Nederlands recht van toepassing;